APSTIPRINĀTS

ar SIA “RE Data” valdes

2020.gada 21.jūlija lēmumu Nr.2/2020

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, kuri ir pieejami Cenubanka portālā, un tie jāievēro ikvienam Cenubanka lietotājam. Cenubanka iekļautajai informācijai ir uzziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka.

DEFINĪCIJAS

 1. Izpildītājs – SIA “RE Data”, reģistrācijas Nr.: 50203217541, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 20 - 9, Rīga, LV-1050.
 2. Cenubanka – Izpildītāja īstenotā projekta nosaukums.
 3. www.cenubanka.lv - interneta vietne, portāls, kur Izpildītājs realizē savu servisu – nekustamā īpašuma darījumu arhīvu / tirgus analīzes rīku, izmantojot datus un informāciju, kas tikusi iegūta no Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) informācijas sistēmas datiem.
 4. Lietotājs - ikviena pilngadīga fiziska persona, kas ar sev piešķirtiem pieejas kodiem piekļūst www.cenubanka.lv. Juridisko personu darbiniekiem katram tiek izveidota atsevišķa piekļuve www.cenubanka.lv.
 5. Pamatdatiwww.cenubanka.lv ievietotā informācija par nekustamā īpašuma darījumiem, kam par pamatu ir Kadastra informācijas sistēmas dati (Avots © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 1998 - 2020) un telpiskie dati.
 6. Papilddati – Interneta tīmeklī brīvi pieejamā informācija no nekustamā īpašuma sludinājumu vietnēm. Šī informācija tiek pievienota darījumiem, lai Cenubanka Lietotāji var veiksmīgāk izdarīt secinājumus par reģistrētā darījuma būtiskajām sastāvdaļām.
 7. Komentāriwww.cenubanka.lv sadaļa pie darījumiem, kura pieejama tikai Lietotājiem ar ilgtermiņa sadarbības līgumiem. Šī ir nozares profesionāļu sadaļa, kur Lietotāji pievieno sev zināmo informāciju, tādejādi papildinot Pamatdatus (tehniskā stāvokļa raksturojums, fotogrāfijas, darījuma apstākļi, t.sk. informācija no izsoļu portāliem, aģentūru mājas lapām, sludinājumi, informācija no pašvaldību portāliem u.c.).

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Lietotājs apņemas izmantot no Izpildītāja, iegūtos datu apstrādes pakalpojumus tikai legāliem mērķiem. Komerciālos nolūkos Lietotājs ir tiesīgs izmantot datu apstrādes pakalpojumus iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Izpildītāju.
 2. Lai kļūtu par www.cenubanka.lv Lietotāju, tam jāreģistrējas kā www.cenubanka.lv Lietotājam, savukārt juridiskām personām, jāslēdz Sadarbības līgums. Reģistrētiem Lietotājiem – fiziskām personām un uzņēmumu darbiniekiem, piekļuve www.cenubanka.lv īstenojama ar e-pastu/parole vai ar sociālo tīklu kontu (Facebook, Google+) starpniecību. Lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā Lietotāja kontā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Personīgo informāciju, iespējams labot www.cenubanka.lv sadaļā - Mans konts.
 3. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja ID un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.
 4. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmu drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Izpildītājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 5. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu. Par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības datu apstrādes pakalpojumu pieprasījumu procesā - izmantojot jebkura veida programmatūras (angliski: web scraping), neatkarīgi no šo darbību mērķa. Izpildītājam ir tiesības vērsties ar prasību tiesā zaudējumu atlīdzināšanā, ja šis aizliegums tiek pārkārpts.
 6. Lietotājs, nozaudējot visus, vai kādu no lietotāja rekvizītiem (lietotāja ID vai paroli), par to nekavējoties ziņo Izpildītāja sistēmu administratoram ([email protected]) un Lietotājam tiks izsniegta jauna parole.
 7. Visus Izpildītāja publicētos un izplatītos materiālus aizsargā autortiesības. Lietotājs apņemas, izmantojot no sistēmām iegūtos materiālus, ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu apstrādes likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti.
 8. Izpildītāja un Lietotāju pievienotiem Komentāriem ir informatīvs raksturs. Cenubanka nenes atbildību par informācijas patiesumu.
 9. Izpildītājs seko līdzi Komentāru kvalitātei. Izpildītājam ir tiesības dzēst Lietotāju pievienotos Komentārus, ja Uzturētājs konstatē acīmredzamas nepilnības vai neatbilstību konkrētajam darījumam, kam šis Komentārs pievienots, tādejādi nodrošinot Papildinformācijas augsto kvalitāti.
 10. Papilddatiem ir informatīvs raksturs. Izpildītājs neko neapgalvo, bet dod iespēju Lietotājiem pašiem izdarīt secinājumus. Izpildītājs neuzņemas atbildību par Lietotāja izdarītajiem secinājumiem, analizējot www.cenubanka.lv pieejamo informāciju.
 11. Izpildītājam ir tiesības atteikt reģistrācijas pieprasījumu Lietotājam bez paskaidrojumu sniegšanas.
 12. Izpildītājam ir tiesības bloķēt pieeju pakalpojumu saņemšanai www.cenubanka.lv, ja tam ir pamats uzskatīt, ka tiek pārkāpti www.cenubanka.lv lietošanas noteikumi.
 13. Par Lietotāja izmantotu pieeju pakalpojumam, kā arī ja iestājas šo lietošanas noteikumu 12.punktā norādītie apstākļi, samaksa par pakalpojumu netiek atgriezta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.13.punktu.
 14. Reģistrējoties www.cenubanka.lv, Lietotājs skaidri pauž savu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.13.punktam.
 15. Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotāju pieļauto kļūdu vai izdarīto pārkāpumu rezultātā.
 16. Izpildītājs neatbild par tehniskām problēmām, kuru dēļ nav iespējams saņemt pakalpojumus tiešsaistes režīmā.
 17. Atsaucoties uz www.cenubanka.lv iegūto datu apstrādes pakalpojumu saturu, Lietotājam jānorāda to iegūšanas avots – www.cenubanka.lv.
 18. Izmantojot Izpildītāja interneta vietnes www.cenubanka.lv piedāvāto pakalpojumu, Lietotājam ir jāievēro Kadastra informācijas sistēmas izmantošanas noteikumi un jāievēro, ka piedāvātajā pakalpojumā ir izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2020.gads.  
 19. Šo noteikumu neievērošana, un/vai tīmekļa vietnes www.cenubanka.lv lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, nesaskaņojot ar Izpildītāju, tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā Eiropas Savienības normām par personas datu aizsardzību.
 20. Lietotāji papildus šiem lietošanas noteikumiem ievēro Izpildītāja privātuma politikas noteikumus.
 21. Reģistrējoties www.cenubanka.lv, juridiska persona pauž savu piekrišanu tam, ka Izpildītājs, ja vien nav saņemts personas nepārprotams atteikums, ir tiesīgs (nekomerciāliem mērķiem) izvietot konkrētās juridiskās personas uzņēmuma nosaukumu un/vai logotipu www.cenubanka.lv interneta vietnē, lai informētu par veiksmīgu sadarbību citas personas, kas lieto www.cenubanka.lv.
 22. Reģistrējoties portālā, Lietotājs piekrīt saņemt Izpildītāja masveidā sūtītos e-pastus, no kuriem var atrakstīties nospiežot pogu "Atrakstīties" jebkura no saņemtā e-pasta beigās vai arī paziņojot par to rakstiski Izpildītājam.